theme

نمایشگاه IOT

 
 

حضور شرکت در نخستین نمایشگاه تخصصی اینترنت اشیا (IOT)در دانشگاه امیرکبیر

دیار